İnsan Kaynaklarıı Birimi
23 Mart 2022

Nasıl Ulaşılır ?

Hastanemiz idari ek binasının giriş katındadır.

Birim Çalışanları:

Murat ÖZARSLAN - Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni
Sema BAYRAMOĞLU  - Tıbbi Sekreter
Hatice Büşra DOĞAN - Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni


İletişim :

0 364 225 5868 / 414

Görev ve Sorumluluklar:

Hastane personelinin özlük ile ilgili her türlü yazışmalarını yürütür. (Yıllık izin, kongre izni, yurt dışı izni, mal beyanları,  terfi, göreve başlama ve görevden ayrılma, ücretsiz izin, geçici görev, emeklilik, istifa, vs. gibi)

Personele verilecek yetkilendirme , görevlendirme evrak ve formlarını üst kurumlara gönderir.

Kurum içinden veya dışından gelen-giden genel yazıların yazışmalarını yürütür.

Yapılan tüm işlemleri dosyalayarak saklar. Personelin özlük dosyasının muhafazasını sağlar.

Personelin disiplin ile ilgili bütün işlemlerini yürütür.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre görev yapan sözleşmeli personelin sözleşme yenileme ve diğer yazışma işlerini yapar.

Döner Sermaye ek ödemeye esas olmak üzere aylık olarak personelin izin sürelerinin mutemetlik birimine bildirilmesini yapar ve diğer birimlerle koordineli olarak çalışır.